Vita | Nederlands

De bas Bart Dries­sen (1970) begon al tij­dens zijn mid­del­bare school aan het
Konink­lijk Con­ser­va­to­rium in Den Haag fluit te stu­de­ren. In zijn tweede jaar stapte hij over naar het Utrechts Con­ser­va­to­rium om daar bij de bari­ton Udo Rei­ne­mann te gaan zin­gen. Bart Dries­sen sloot zijn zang­stu­die als Uit­voerend Musi­cus af, nadat hij aan het Sweelinck Con­ser­va­to­rium in Ams­ter­dam de Ope­ra­klas volgde, en werd daarna lid van de Inter­na­tio­nale Ope­ra­stu­dio in Amsterdam.

Hij volgde mas­ter­clas­ses bij Cris­tina Deu­te­kom, Horst Gün­ther, Diane For­lano en Jeka­ta­rina Jofel. Tot zijn belan­gri­jkste rol­len beho­ren Saras­tro (Mozart — Die Zau­ber­flöte), Lepo­rello (Mozart — Don Gio­vanni), Basi­lio (Ros­sini — Il Bar­biere di Siviglia),Mustafa (Rossini-l’Italiana in Algeri), Fürst Gre­min (Tchai­kovsky — Evgeni One­gin), Timur (Puc­cini — Turan­dot), Rocco (Beet­ho­ven — Fide­lio), Kecal (Sme­tana — Die ver­kaufte Braut), Osmin (Mozart — Die Ent­füh­rung aus dem Serail), Fasolt (Wag­ner — Das Rhein­gold), Hun­ding (Wag­ner — Die Wal­küre), Was­ser­mann (Dvorák-Rusalka), Rai­mondo (Donizetti-Lucia di Lam­mer­moor) en Kas­par (Weber– Der Freischütz).

Bart zong onder lei­ding van o.a. Valery Ger­giev, Tho­mas Hen­gel­brock, Edo de Waart, Ton Koop­man, Arthur Fagen en Jac van Steen.

Hij was ver­bon­den aan de ope­ra­hui­zen van Coburg en Bre­men. Van 2003 tot 2011 maakte hij deel uit van het solis­ten­en­sem­ble van de opera van Dort­mund, waar hij zich zeer breed heeft kun­nen ontwikkelen.

Als gast werd Bart Dries­sen uit­genodigd voor de Schwet­zin­ger Fest­spiele en zong hij in de Opera Natio­nal du Rhin in Straats­burg, de Neder­landse Opera in Ams­ter­dam en in het Seoul Arts Centre.

Sinds 2011 zingt Bart Dries­sen op free­lance basis. Hij zong Kas­par in Von Weber’s Der Frei­schütz en Odoardo in de wereld­pre­mière van Marijn Simons’s Emi­lia Galotti in het Thea­ter Koblenz en Mus­tafa  in Rossini’s l’Italia in Algeri in Langenthal/Zwitserland.

In het Aalto-theater in Essen zong Bart Dries­sen sinds 2014 Prior in Bellini’s La Stra­niera, Vanuzzi in Strauss’s Die schweig­same Frau, Tsche­lio in Prokofjew’s L’Amour des trois Oran­ges en Sag­re­stano in Puccini’s Tosca.

In het sei­zoen 2016/17 zal hij Tevye in Jerry Bock’s Fidd­ler on the Roof en Vanuzzi in Strauss’s Die Schweig­same Frau zin­gen in het Thea­ter Aachen en Tsche­lio in Prokofjew’s l’Amour des trois Oran­ges in het Aalto Thea­ter Essen.